Skip to content

Regulamin Cmentarzy

Regulamin cmentarzy komunalnych Gminy Lubań na podstawie zarządzenia nr 125/2006 Wójta Gminy Lubań z dnia 2 tycznia 2006 roku:

§ 1.

 1. Właścicielem Cmentarzy Komunalnych w Henrykowie Lubańskim, Pisarzowicach, Radostowie, Nawojowie Łużyckim, Nawojowie Śląskim i Radogoszczy jest Gmina Lubań
 2. Siedziba Administratora znajduje się w Urzędzie Gminy Lubań przy ulicy Dąbrowskiego 18.
 3. Godziny urzędowania Administracji Cmentarza:
  • poniedziałek:  8:00 - 17:00
  • wtorek - czwartek:  7:15 - 15:15
  • piątek:  7:00 - 14:00

§ 2.

 1. Cmentarze czynne są w godzinach:
  • pora letnia, tj. od dnia 1 kwietnia do dnia 14 października do godziny 8:00 do godziny 21:00
  • pora zimowa, tj. od dnia 15 października do dnia 31 marca od godziny 8:00 do zmroku (nie dotyczy 31 października, 1 listopada, 2 listopada)
 2. Na cmentarzach urządza się pogrzeby:
  • ziemne zwykłe
  • ziemne pogłębione
  • groby murowane - grobowce
 3. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarzy oraz z zachowaniem jego wymiarów.
 4. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszednie w godzinach od 10:00 do 15:00. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, po porozumieniu z zarządcą cmentarzy, jest możliwość zorganizowania pogrzebu w innych dniach i godzinach

 

§ 3.

 1. Gmina Lubań pobiera opłaty za:
  • miejsca ziemne na 20 lat
  • miejsca grobowcowe na 100 lat
  • rezerwację miejsca grzebalnego
  • prolongatę opłaty za miejsce ziemne
  • korzystanie z urządzeń cmentarnych
  • zgodę, nadzór nad budową i odbiór pomnika
  • zgodę, nadzór nad budową i odbiór grobowca
 2. Wymienione opłaty są ustalone przez Radę Gminy Lubań.
 3. Opłaty pobierane są w kasie Urzędu Gminy Lubań najpóźniej w dniu pogrzebu.
 4. W przypadku nie wniesienia opłaty na następne 20 lat grób kwalifikuje się do likwidacji (zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych). Likwidacja jest poprzedzona wcześniejszą informacją na grobie i tablicy informacyjnej na 3 miesiące przed zamierzoną likwidacją grobu. Informację należy wywieszać przed uroczystością Wszystkich Świętych - 1 listopada - likwidacja grobu po tej uroczystości).
 5. Wniesienie opłaty na miejsce grzebalne ziemne na okresy dłuższe niż 20 lat należy do obowiązku bliskich osoby pochowanej w grobie.
 6. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

§ 4.

 1. Grób ziemny ponownie nie może być użyty przed upływem 20 lat.
 2. Do dysponowania miejscem wolnym w grobie ziemnym lub murowanym uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego lub odpowiednie instytucje:
  • pozostały małżonek / małżonka
  • krewni zstępni (dzieci, wnuki)
  • krewni wstępni (rodzice, dziadkowie)
  • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (kuzynostwo)
  • w przypadku braku w/w krewnych inni krewni
  • właściwy organ wojskowy w przypadku wojskowych zmarłych w czynnej służbie
  • właściwy organ państwowy, instytucje i organizacje społeczne w przypadku osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa osoby, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.
 3. Dysponowaniem miejscem w grobie murowanym mają osoby, które poniosły jego koszty i są w stanie je wykazać.
 4. Pochowanie innej osoby w istniejącym grobie uzgadnia się z administracją cmentarza.
 5. Wykopanie i wymurowanie grobu wykonywane przez zakłady pogrzebowe musi być uzgodnione z Administratorem Cmentarza z zachowaniem ich kolejności na kwaterach i poprzedzone złożeniem dokumentu "Karta zgonu w celu pochowania zwłok" oraz wniesieniem opłat cmentarnych.
 6. Usługę kopania grobów i inne czynności związane z pochówkiem wykonuje wyspecjalizowana firma pogrzebowa, podmiot gospodarczy, stowarzyszenie lub osoba fizyczna upoważniona przez Gminę Lubań. W przypadku kopania grobów przez inne firmy pogrzebowe niż wskazane prze Gminę Lubań, muszą one dostosować się do ogólnych norm porządkowych obowiązujących na cmentarzach oraz wskazań Zarządcy Cmentarza.
 7. Za usługę kopania grobów pobierana jest opłata według cennika.
 8. Firma wykonująca usługę pogrzebową lub inne prace na cmentarzu zobowiązana jest do pozostawienia miejsca pochówku i jego okolicy w należytym stanie estetycznym.

§ 5.

 1. Ekshumacja zwłok luk szczątków może być dokonana za zlecenie osób z powiązaniami rodzinnymi jak w § 4 pkt. 2 oraz prokuratury lub sądu i za zgodą Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, w obowiązującym ustawowym terminie.
 2. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna zasadniczo od 16 października do 15 kwietnia; przeprowadza się ją we wcześniejszych godzinach rannych.  Poza tymi terminami konieczna jest zgoda Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 3. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne nie mogą być ekshumowane przez upływem dwóch lat (nie dotyczy prokuratury i sądu)

§ 6.

 1. Przyjęcie zwłok do pochowania wymaga dokumentu : „Karta zgonu w celu pochowania zwłok” z Urzędu Stanu Cywilnego lub tłumaczenia akt zgonu innego państwa.
 2. Administrator Cmentarza ma prawo do kontroli dokumentu uwierzytelniającego prowadzenie firmy pogrzebowej oraz zlecenie na organizację pogrzebu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników innych firm prowadzących roboty na cmentarzu.

§ 7.

 1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:
  • Zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;
  • Przebywanie nieletnich dzieci bez opieki;
  • Picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym;
  • Palenia papierosów;
  • Żebractwa;
  • Wysypywania śmieci poza miejsce wyznaczonym;
  • Jazdy pojazdami jednośladowymi;
  • Wyprowadzania zwierząt;
 2. Na terenie cmentarza zakazuje się bez zezwolenia Administratora:
  • Prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia działalności handlowej;
  • Ustawianie, przestawianie i wynoszenie z cmentarza jego urządzeń ustawienia ławek, płotów, itp. Utrudniających komunikację pieszych;
  • Wjazd pojazdami mechanicznymi;
  • Sadzenie oraz usuwanie drzew i krzewów, niszczenie elementów wystroju i malowania murów;
  • Zbieranie wszelkiego rodzaju roślin;
  • Umieszczania reklam;
 3. Wszelkie prace kamieniarskie lub budowlane na cmentarzu wymagają stosowanych zezwoleń wydanych przez Administratora

§ 8.

 1. Wykonawcy robót kamieniarsko – budowlanych mogą sprowadzać potrzebny sprzęt i materiały na teren Cmentarza oraz wykonywać powierzone im prace na Cmentarzu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, po uiszczeniu stosowanych opłat i uzyskania zezwolenia z Urzędu Gminy Lubań. Przy wniosku o uzyskanie pozwolenia należy podać datę, miejsce oraz zakres usług i praz modernizacyjnych przy grobach i nagrobkach
 2. Pozostałe po remoncie lub rozbiórce materiały należy wywieźć z terenu cmentarza.

§ 9.

 1. Gmina Lubań nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru
 2. W przypadku naruszania regulaminu Administrator ma prawo do występowania do odpowiednich organów o nałożenie sankcji prawnych i administracyjnych.